biuro@azposufit.com          +48 739 039 379, + 48 739 039 389 / AZ PO SUFIT Elbląska 67/202, 01– 737 Warszawa
Aż po sufit

Regulamin zapisów na szkolenia

§ 1 Zapisy na szkolenia

 1. Zapisy na szkolenia są dokonywane przy wykorzystaniu Kart zgłoszeń, które uczestnik szkolenia wypełnia oraz przesyła przy wykorzystaniu elektronicznego formularza zgłoszeń (ZAPISY).

§ 2 Potwierdzenie przeyjecia zgłoszenia

 1. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia następuje w przeciągu 48 godzin od dnia otrzymania zgłoszenia.

§ 3 Potwierdzenie realizacji szkolenia

 1. Realizacja każdego szkolenia jest potwierdzana mailowo w terminie uzależnionym od trybu szkolenia lecz nie później niż na 5 dni przed planowanym terminem realizacji szkolenia.

§ 4 Płatność za szkolenie

Należność za uczestnictwo w zajęciach powinna być uregulowana zgodnie z warunkami płatności ustalonymi z firmą Aż Po Sufit - Organizatorem szkolenia tj.:

 1. Należność za uczestnictwo w zajęciach musi zostać uregulowana przed zajęciami lub najpóźniej w dniu zajęć.
 2. Należność za uczestnictwo w zajęciach musi zostać uregulowana w wysokości 100 % ceny. 25% po wypełnieniu formularza zapisy w ciągu 5 dni kolejne 75% przed zajęciami. Kwota w wysokości 25% należności jest potwierdzeniem rezerwacji z uwagi na ograniczoną ilość miejsc - grupy max. do 10 osobowe (szkolenia komputerowe).
 3. Płatność powinna zostać uregulowana przelewem na konto.

§ 5 Rezygnacja ze szkolenia

 1. Uczestnik szkolenia może zrezygnować z uczestnictwa z kursu, o ile zgłosi rezygnację nie później niż na 14 dni roboczych przed zaplanowaną datą rozpoczęcia zajęć, (w przypadku zakupu pakietu kursów obowiązuje data rozpoczęcia pierwszych zajęć).
 2. W przypadku rezygnacji przy zachowaniu powyższego terminu,  osoba zgłaszająca jest zobowiązana do uiszczenia opłaty tytułem kosztów przygotowania stanowiska pracy na zajęcia w wysokości 25% ceny zajęć (w przypadku płatności 100% zwrotowi podlega 75% kwoty).
 3. W przypadku rezygnacji z zajęć w dniu roboczym poprzedzającym termin rozpoczęcia zajęć lub w dniu rozpoczęcia zajęć (nieobecność), osoba zgłaszająca jest zobowiązana do zapłacenia 100% ceny katalogowej (w przypadku płatności 100% zwroty nie są realizowane).
 4. Rezygnacji ze szkolenia należy dokonać przesyłając do Organizatora e-mailem na adres, www.azposufit.com/kursy-i-szkolenia lub pocztą pismo informujące o rezygnacji uczestnictwa w szkoleniu.
 5. Za datę rezygnacji ze szkolenia uznaje się datę wpływu pisma do Organizatora.
 6. W przypadku wpływu pisma do Oranizatora w dniu wolnym od pracy za datę wpływu uznaje się następujący po nim dzień roboczy.
 7. W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora, Organizator niezwołcznie poinformuje, o tym fakcie każdego z uczestników szkolenia.
 8. W przypadku o którym mowa & 7 uczestnik szkolenia otrzyma zwrot wpłaconej kwoty, w terminie 10 dni roboczych od daty odwołania szkolenia.
 9. W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora, Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej lub prawnej za powstałe po stronie uczestnika koszta związane z uczestnictwem w szkoleniu tj. rezerwację hotelu, bilety kolejowe itp.
 10. Wysłanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie koszty związane z dojazdem oraz zakwaterowaniem ponoszą uczestnicy zajęć.
 2. Akceptacja regulaminu jest także zgodą na rozpowszechnianie wizerunku osoby przedstawionej na zdjęciach wykonywanych podczas zajęć bądź spotkaniach branżowych
 3. Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim i są przekazywane uczestnikom wyłącznie na potrzeby odbywanego szkolenia.
 4. Organizator nie wyraża zgody na publikowanie materiałów szkoleniowych w jakiejkolwiek formie oraz na wykonywanie zdjęć w trakcie trwania zajęć. Działanie takie będzie stanowiło naruszenie praw autorskich.
 5. W przypadku złamania praw autorskich, wyciągnięte zostaną wszelkie konsekwencje prawne przewidziane prawem, a w szczególności prawem autorskim.
 6. Aż Po Sufit nie jest właścicielem praw autorskich i majątkowych programów komputerowych i jedynie pośredniczy w udostępnieniu programów komputerowych w wersjach edukacyjnych w ramach polityki producentów.